Skip links

CORVASS Telekom Ticaret Anonim Şirketi Abone Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 912034-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0212046622700013 Mersis numaralı, şirket merkezi Güney Cevizli M.M. Kemal Cad. Hukukçular Towers Sit. A Blk. Kat 5 No: 39 Kartal İstanbul adresinde bulunan Corvass Telekom Ticaret Anonim Şirketi (“CORVASS”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, kimlik seri ve sıra numarası, vatandaşlık bilgisi,  pasaport numarası, ana baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik örneği.

İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi, cep telefonu, adres bilgisi.

Abonelik Bilgileri: Abone kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, meslek ve sektör bilgisi gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri,  ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu, kontör yükleme sıklığı, yükleme sayısı, varsa grup şirketleri abone olma durumu, aktivasyon tarihi,

Şebeke ve Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri, trafik kontrol verileri, CDR (Çağrı Detay Kayıtları) trafik bilgileri,

Kullanım ve Davranış Bilgileri: Trafik bilgileri, gönderilen veya alınan mesajların tarihi, saati, süresi ve tarafları, CORVASS internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler,  hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler,

Ödeme ve Banka Bilgileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri, ödeme bilgileri, banka şube kodu, banka hesap numarası şeklindeki bilgiler.

Görsel/İşlevsel Kayıt Bilgileri: Çağrı merkezinde yapılan sesli ve/veya görüntülü görüşme kaydı, tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ile sair mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Aboneliğinizin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması, hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması,
 • Abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan diğer işlemler, aboneliğin sona erdirilmesi, faturalama/ücretlendirme /tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması, bu konuda tüm sözleşme şartlarının yerine getirilmesi,
 • Abonelik Sözleşmenizin yanında ilgili mevzuat gereği kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • Tahsilat risklerin yönetilmesi ile usulsüzlük, suiistimal, dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 • Şebeke trafiğinin yönetimi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile şebeke iyileştirme/optimizasyon çalışmalarının yapılması,
 • Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında her türlü ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 • Hizmetin ifasında oluşabilecek sorunların tespit edilmesi, çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması odaklı ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma uygulamalarının sunulması,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşterilerimizin yeni ürün/servisler, tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri ile yeni satış fırsatlarının oluşturulması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,
 • İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlere uygun olarak aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu mevzuata göre açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yargı organları,
 • Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme kuruluşları, bankalar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz,
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, CORVASS ile hukuki ilişki tesisi sürecinde ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere CORVASS’ın tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Abonelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve ilgili sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan sair hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması,
 • CORVASS tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı kapsamında şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
5. KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden CORVASS’a Güney Cevizli M.M. Kemal Cad. Hukukçular Towers Sit. A Blk. Kat 5  No: 39 Kartal İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 8. kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.